Velkommen til Sydthy Rideklub 

Klubben ligger i Hurup Thy, tæt ved byen og i cykel/gåafstand fra togstation.

Vi tilbyder opstaldning, undervisning og ikke mindst vores succesfulde rideskole med mange gode ponyer og heste.

Sydthy rideklub er en gammel veletableret rideklub, som for 16 år siden flyttede i nye lokaler i kanten af Hurup, vi råder over en stor og luftig stald med 53 Bokse, 2 ridehaller 20x40 m og 20x60 m. med plads til tilskuere i begge haller, samt stor lys og venlig rytterstue med cafeteria, kontor samt 3 dommertårne mod stor hal. Vi råder endvidere over 2 udendørsbaner 20x40 m. og 20x60 m samt springbane og 13 folde.

Vores målsætning er at vi ønsker at drive en rideklub med en sund økonomi og hvor der er plads til alle! Det betyder også at om du rider LX eller Grand Prix bestræber vi os på at der findes undervisere til alle niveauer, dette løser vi ved at have 3 undervisere tilknyttet til holdundervisningen, der henholdsvis selv rider på LA og Middelsvær både i dressur og spring.

Derudover har vi ansat dygtige undervisere:

 ·         Martin Korsbæk – Exam. Berider– Berider og Daglig leder – tilbyder ridning/tilridning/klargøring til kåring mv. samt enetimer og holdtimer for privatryttere.

·         Tommy Christensen - underviser fra begynderniveau til middelsvær i Spring hver onsdag aften samt spring dressur hver mandag aften.

 

 

Klubben arrangerer løbende andre arrangementer-Hold øje med klubbens facebookside/hjemmesiden under NYT herom.

Vi bestræber os som klub på at holde priserne nede på især opstaldning, da vi ønsker det skal være økonomisk muligt for alle at holde hest eller pony, måden vi holder priserne nede er ved at vi i løbet af året tjener penge på andre områder, så det at være rytter eller opstalder i klubben vil indebære at du deltager i noget frivilligt arbejde, ellers skal der betales fuld pris for opstaldning og undervisning. (se prislisten)

En god måde at prøve at have egen hest er ved at starte med at få en halvpart på en af rideskolens heste eller ponyer. En halvpart på en pony koster 400/500 kr. og en hest 750 kr. i måneden, prisen er inkl. en ugentlig ridetime. En halvpartrytter må ride på ponyen eller hesten i weekender og helligdage og har ret til at tage hesten/ponyen med ud til stævner mv. Rytteren forventes at passe hesten og udstyr til den som var det ens egen.

Endelig arrangerer klubben hvert år flere elevstævner, udvidede klubstævner og Distriksstævner i både spring og dressur. Derudover laver vi flere sociale arrangementer i løbet af året- hold øje med opslagstavlen eller klubbens facebookside.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i klubben!

 

På gensyn

 

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Klubbens motto er:

HER HJÆLPER VI HINANDEN

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

VEDTÆGTER FOR SYDTHY RIDEKLUB

                              KLUBLOVE.


§ I. 

Klubbens navn er SYDTHY RIDEKLUB forkortet SYRK. Klubbens hjemsted er Thisted kommune. 

§ 2. 

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. 

Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive ridecentret på Industrivej 13, Hurup. 

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser. Herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser. 

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlem til og med det år de 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog § 8. Aktive medlemmer under 18 år udløser et passivt medlemskab, så forældre/værge har en stemme pr. aktivt medlem under 18 år. 

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen. 

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser 

§ 6. stk. a. 

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 mdr., til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være wldig at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. 

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg iñden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. 

§ 6. stk. b. 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamling, at et medlem udelukkes for klubben i et nærmere angvet tidsrum over 2 mdr. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse et flertal på 2/3 af de afövne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har. på at være til stede 

og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger. 

§ 6. stk. c 

I det af § 6. stk. b. omhandlede ülfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de a-fýme stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion). 

§ 7. 

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskonfingentet halvårligt forud og er den 1. januar og 1. juli. For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfalden til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 mdr. efter forfaldsdag, ophører vedkommendes medlemsrettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. 

Klubbens foreliggende varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år, hvoraf der hvert år vælges 3 medlemmer — genvalg er muligt. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt sekretær. Endvidere nedsætter bestyrelsen nødvendige antal udvalg til varetagelse af foreningens daglige drift. De enkelte udvalg kan være af varierende antal efter bestyrelsens beslutning. Formand for udvalget skal være medlem af bestyrelsen. Eksempler på udvalg kan være: Stævne- og sportsudvalg, materiale- og anlægsudvalg etc. 

De enkelte udvalg udpeges for en periode, som bestyrelsen finder nødvendig for varetagelse af det enkelte hverv, idet der dog hvert år efter generalforsamling skal træffes beslutning om de på det tidspunkt siddende udvalgs fremtid sammensæffiing. 

Udvalgsmedlemmer kan genudpeges. 

Der skal hvert år nedsættes et juniorudvalg, hvor formanden ligeledes udpeges af og blandt bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes fastsætter antal af medlemmer til udvalget. Øvrige medlemmer af juniorudvalget vælges af foreningens juniorer — disse medlemmer kan både være juniorer og seniorer. 

Et bestyrelsesmedlem kan godt være formand for flere udvalg. 

Følgende grupper af mennesker må ikke sidde i en klubs bestyrelse. 

 1. Ejere af ridecenteret og/eller bestyrelsesmedlemmer for ridecenteret/den selvejende institution. 
 2. Ejere og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for den ejerinstitution, hvor klubben holder til 
 3. Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænere. 
 4. Ansatte på ridecenteret. 

Bestyrelsesmøder atholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes med dagsorden: 

 1. Godkendelse af referat 
 2. Meddelelser fra formanden 
 3. Rapport fra udvalgene 
 4. Eventuelt 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel flertal, se dog § 6. stk. a. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at OYIdig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næsteformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat  ved det enkelte mødes slutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. 

S 10. 

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/næstformand — kasser, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør af lovens § 11. 

Der må ikke meddeles eneprokura. 

Foreningen tegles udadtil ved undersla-ift af formanden eller kassereren. 

§ 11. 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsens fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer ved mindst 14 dages varsel, samt annonceres i lokal ugeavis. Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Hvis man kun er medlem af Sydthy Rideklubs Venner har man taleret men INGEN stemmeret. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter 

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsen aflægger beretning 
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
 4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige konfingenter 
 5. Behandling af indkomne forslag 
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + hvert år 2 suppleanter 
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
 8. Evt. 

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden affiændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. på generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog S 12 og § 15. afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer skriftlig afstemning, se dog S 6. står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§ 12. 

Til forandring af lovene la•æves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse. 

§ 13. 

Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. Regiskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens affioldelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. i sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel. 

§ 15. 

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved denne første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde sportslige aktiviteter indenfor Thisted 

 1.  

Vedtaget med seneste ændring den 26. februar 2007.

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

HALLENS VEDTÆGTER


Kommer senere

IMG_7195(1).JPG