Vedtægter Sydthy Rideklubs Venner


 

Vedtægter for Sydthy Rideklubs Venner:

 

§1 Foreningens navn er: Sydthy Rideklubs Venner, og er stiftet af forældre til aktive ryttere og venner af ridesporten.

 

§2 Foreningens formål er at bistå rideklubben og dennes bestyrelse økonomisk, samt være behjælpelig ved arrangementer, stævner m.m. Efter forhandling, bestyrelserne imellem, kan foreningens kontante midler overføres til rideklubbens bestyrelse. For at sikre arbejdskapital samt midler til uforudsete udgifter, skal der min. være et indestående på 30.000 kr. på vennernes konto. Kun i nødssituationer kan der trækkes fra dette beløb. Dog skal det prioriteres hurtigst muligt at beløbet oparbejdes igen.

 

§3 Som medlemmer optages alle der ønsker at bidrage til støtte for Sydthy Rideklub. Indmeldelsen kan ske til enhver af bestyrelsens medlemmer. Sydthy Rideklubs Venners bestyrelse skal foretage opsøgende samarbejde til personer og firmaer som kunne tænkes at ville støtte Sydthy Rideklub, samt afholde arrangementer af indtægtsgivende karakter. Ydermere er det foreningens opgave at søge fonde hjem til gavn for rideklubben og dens projekter.

 

§4 Ordinære generalforsamling afholdes umiddelbart før Rideklubbens generalforsamling og indkaldes med mindst 8 dages varsel. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d.1. februar. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltageantal. Afstemning foregår ved simpel majoritet. Hvis et medlem forlanger det, skal der være skriftlig afstemning. Alle gyldige medlemmer har stemmeret.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

⦁ Valg af dirigent

⦁ Bestyrelsens beretning

⦁ Regnskab

⦁ Indkomne forslag

⦁ Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

⦁ Valg af revisor og revisorsuppleant

⦁ Eventuelt

 

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes når mindst 10 medlemmer indsender skriftlig begæring herom til formanden, eller når bestyrelsen anser det for nødvendig.

 

§5 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og bestå af 4 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, der afgår 2 medlemmer hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges også for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted til alle poster.

 

§6 Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling og opkræves fortrinsvis af kasseren, dog kan hele bestyrelsen være kasseren behjælpelig hermed. Årsregnskabet afsluttes pr. 31/12, og overgives til revision inden fremlæggelse på generalforsamlingen. Sekretæren fører protokol over de drøftelser og beslutninger der tages på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Foreningen yder ingen diæter eller fortæring ved møder og generalforsamlinger m.m.

 

§7 Køkkenet er et særskilt udvalg i vennerne som består af min. 3 medlemmer som konstitutere sig selv. Køkkenet er selvstændige beslutningstagere vedrørende alt der vedrører køkkenet og økonomien hermed. For at sikre arbejdskapital samt midler til uforudsete udgifter, skal der min. være et indestående på 10.000 kr. på køkkenets konto. dette kan kun anvendes ved akut behov. hvis der skulle opstå yderligere akut behov kan der drøftes midlertidigt lån fra vennerne. Anvendelse af overskud besluttes i udvalget, men kan evt. også overføres til vennernes konto.

 

§8 Ved opløsning af foreningen tilfalder alle foreningens midler og aktiver Sydthy Rideklub.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling i 1981. Ændret på generalforsamling år 2023.