Opstaldningskontrakt Sydthy Rideklub.         Version 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                    Kontrakt udleveret, Dato:          

 

Denne aftale om opstaldning af hesten: _______________________________ er indgået mellem:

 

Hestens opstalder: Navn:_________________________________________________

 

Tlf.: ________________________         

 

Adresse: ___________________________________________________E-Mail:_____________________________________

 

Postnummer og by: ________________________________________________

(herefter kaldet opstalder)

og                               Sydthy Rideklub

Adresse:                     Industrivej 13  

Postnummer og by:    7760 Hurup Thy

 (herefter kaldet klubben), hvor hesten opstaldes.

 

Opstaldningsperiode

Aftalen træder i kraft den ______________ og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne.                                                       Opsigelse af opstaldning.                  

 

Betaling:

Betaling foregår via vores hjemmeside sydthyrideklub.dk

Boks prisen for  pony boks 1400 kr.

Boks prisen for boks uden vindue 1650 kr.

Boks prisen for vindues boks 1900 kr.

Tilkøb.

Priserne på ovenstående foder er variable, bliver reguleret efter markedsprisen.

Andet tilkøb: tilmeldes og fra meldes på mailen mail@sydthyrideklub.dk

Der er på nuværende tidspunkt mulighed for at tilkøbe følgende ydelser 

 1. Skift af dækken/hals på og af i forbindelse med fold. ( 75,- kr.pr.mdr.)
 2. Staldgamascher af inden fold.  (100,- kr. pr. mdr.)
 3. Foldgamascher eller klokker på og af i forbindelse med fold. (150,-kr. pr. mdr. )
 4. Vask af ben efter fold, i perioder hvor jord folde er mudrede, personalet vurderer. ( 210,- kr. pr. mdr. )
 5. Ud & ind lukning Weekend/helligdag. ( 150,- kr. pr. mdr.)
 6. Ud lukning. Weekend/helligdag. (90,- kr. pr. mdr.)

 

For at holde en så lav opstaldnings pris har:

Klubben brug for frivillige hænder og derfor skal alle give en hånd med til forskellige arrangementer og andre projekter:

Bestyrelsen og udvalg kan pålægge opstalder at deltage i aktiviterterne, eller pålægge opstalderen en arbejdsopgave ved afbud.

 1. Deltage i arbejdsdagene (1-2 gange om året), kan man ikke komme på dagen, kan man få tildelt en opgave efterfølgende.
 2. Deltage med vedligeholdelse af klubbens ejendomme og faciliteter.
 3. Deltage som hjælper til klubbens stævner; f.eks. Cafeteria, skriver, sekretariat, banepersonale eller port åbner. Hver vagt er typisk på 2-3 timer. Skriv dig gerne på stævnelisterne min. én uge inden stævnestart.
 4. Deltage i klubbens aktiviteter for at samle penge ind;
 5. Deltage ved årlig nedvaskning af stald.
 6. Være aktivt medlem af bestyrelsen eller et af udvalgene.

 

Klubben er forpligtet til, at:

 1. Stille boks og dertil hørende sadelskab til rådighed for opstalder. (1 skab)

Dog ved opstaldning af flere Pony/heste følger der ikke et skab pr. boks.

 1. Give opstalder ret til at benytte faciliteterne på stedet/facilitetskort er inklusiv i boksleje.
 2. Fodrer hesten tre gange dagligt. (fodermængden aftales med staldpersonale- ved ønsket om ændring af fodermængden sendes mail til mail@sydthyrideklub.dk)
 3. Give hesten Warp dagligt.
 4. Give hesten halm efter behov dagligt.
 5. Lukke hesten ud og ind fra korttidsfold alle hverdage. (Undtaget når vejret ikke tillader det – opstalder får besked via opstalder side på Facebook.) I weekenden lukker opstalder selv hest ud/ind.  Eller efter tilkøb punkt 5 eller 6 (andet tilkøb)
 6. Udmugning af boksen.
 7. Underrette opstalder i tilfælde af at hesten bliver syg og om nødvendigt tilkalde dyrlæge for opstaldes regning.

Klubben er ikke forpligtet til at:

                  1. Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten

                      måtte pådrage sig under opstaldningen.

                  2. Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.

                  3. Tegne forsikring, der dækker hesten og hestens udstyr.

Opstalder er forpligtet til, at:

At indgå et medlemskab i Sydthy rideklub, såfremt opstaldning har en varighed på mere end 1   mdr.            

medlemskabet betales via hjemmesiden.

 1. Påtage sig det erstatningsansvar, opstalder efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde. Dette gælder også boks, hegn og andet inventar.
 2. Oplyse hestens ID nr. til registrering
 3. Holde hesten ansvarsforsikret.
 4. Opbevare heste passet, så det med kort varsel kan fremvises ved inspektion fra myndighederne.
 5. Hesten skal udtages af konsum.
 6. Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået.
 7. Selv at benytte den til enhver tid af klubben anviste boks, idet opstalder ikke uden klubbens skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af____________________ (anfør hestens navn).
 8. Afholde udgifter i forbindelse med fælles ormekur, herunder godtgør klubben udgifter, som klubben har afholdt på vegne af opstalder.
 9. Efterleve klubbens ordensregler/halregler, herunder give klubben adgang til den anviste boks.
 10. Henvende sig direkte til staldansvarlig/dagligleder ved spørgsmål til opstaldning, ændring af fodermængde eller ønsker om ændringer i dagligdagen sendes til mail@sydthyrideklub.dk.
 11. Opstalderen skal selv påfylde vand på hesten fold.
 12. Oprydning af hestepære efter endt ridning på alle ridebaner. Sker dette ikke kan klubben pålægge ejeren/rytteren et gebyr på 100,- Kr.
 13. Opstalder rydder op efter sig selv, feje staldgangen, klatter fjernes inden opstalder forlader hallerne. Dette gælder også udearealer.
 14. Opstalderen forpligter sig til selv at rengøre vandkop, krybbe samt tørre spindelvæv af  den tildelt boks min. en gang mdr.

Opsigelse.

I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.

Opsigelse skal ske senest d. 20. i indeværende mdr.+ 1 mdr.

 Opsigelse skal ske skriftligt til klubbens mail: mail@sydthyrideklub.dk

Undtagelse: Såfremt den opstaldede hest afgår ved døden eller sælges, kan boksen opsiges med 14 dages varsel fra boksen opsiges.

Øvrige forhold:  

Ridning/uddannelse af andre pony/heste end ens egne hvor der modtages betaling for denne ydelse, skal der betales 79.00 kr til klubben pr. gang

Misligholdelse

              virkning at ophæve aftalen.

Underskrifter:

 

 

_________________________________                                  ____________________________________

Dato, opstalder                                                                                     Dato, Klub